കസ്റ്റം ബാഗുകൾ നിർമ്മാതാവ്

ചൈന ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി & ചെലവ് ഫലപ്രദമാണ്

Info@thepromotionalbag.com
WhatsApp +8615061862139
മെഷ് അലക്കു ബാഗുകൾ


ഇഷ്‌ടാനുസൃത മെഷ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ

ഞങ്ങൾ ചൈനയിലെ ഇഷ്‌ടാനുസൃത മെഷ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകളുടെ നിർമ്മാതാവും വിതരണക്കാരനുമാണ്. അച്ചടിച്ച ലോഗോയുള്ള ഇഷ്‌ടാനുസൃത ബൾക്ക് മെഷ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന OEM & ODM സേവനം. കുറഞ്ഞ MOQ, വേഗത്തിലുള്ള ലീഡ് സമയം!

ഇഷ്ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച മെഷ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ

മൊത്തവ്യാപാര മെഷ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ | ബൾക്ക് മെഷ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ

എല്ലാ 15 ഫലങ്ങളും കാണിക്കുന്നു

Understanding Mesh Drawstring Bags

Mesh drawstring bags, made from materials like cotton, nylon, polyester, or polypropylene, feature a net-like structure. They are also known as net bags or string bags. It is a fashionable bag and take easily.

Custom Mesh Drawstring Backpacks

Mesh drawstring backpacks are available and versatile, suitable for beach visits or as stylish organizers within larger bags.

Wholesale Purchases Mesh Drawstring Bags

You can buy mesh drawstring bags wholesale from us. We offer various styles and competitive pricing. Here are the newest and latest styles of drawstring bags.

Mesh Bags and Produce Freshness

While mesh bags are great for securing items, they are not ideal for keeping perishable produce fresh due to their breathable nature. Cooler and delivery bags are recommended for such needs.

Mesh Drawstring Bags or Backpacks Application Area

Mesh drawstring bags and backpacks are versatile, serving multiple purposes across different sectors. They are commonly used in sports for carrying equipment like balls and shoes, thanks to their breathable material. 

These bags are also popular among students for carrying gym clothes or books, and travelers often use them to organize luggage or carry items for easy access. Additionally, they are used in shopping, especially for fruits and vegetables, as they allow visibility and air circulation, helping to keep produce fresh. Mesh drawstring backpacks are also a favored choice for beachgoers to carry and store wet gear.

Mesh Drawstring Bags Sizes

Usually mesh drawstring bags sizes are 3″ x 4″ , 4″ x 6″ ,6″ x 8″ , 18″ x 12″ etc. We can custom sizes for our customers.

 

Why Choose The One For Making Mesh Drawstring Bags?

The One is recognized as a leading manufacturer, offering a wide range of materials and styles for mesh drawstring bags, serving clients globally and trusted by well-known brands. Lower MOQ to Start, fast delivery time.

മെഷ് അലക്കു ബാഗുകൾ

ഇഷ്‌ടാനുസൃത മെഷ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ നേടുക

ചുവടെയുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, കഴിയുന്നതും വേഗം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും!

ml_INMalayalam

നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബാഗ് അഭ്യർത്ഥന ഇവിടെ എഴുതുക, ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സെയിൽസ് ടീം ഉടൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും!

small_c_popup.png

നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം

ഇഷ്ടാനുസൃത ബാഗുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?